wzór pozwu o rozwód

Kontakt do nas

 

Pozew o rozwód
wzór wzory
adwokat rozwód
porady prawne

forum
Wzór pozwu
Wozry pozwów
wzór pozwu o rozwód

Wzór pozwu o rozwód

mogą Państwo pobrać w tym miejscu: wzór pozwu o rozwód
.

Korzystając z naszego dokumentu -

wzór pozwu o rozwód

piszemy swój pozew.

Dokument pisany przez Państwa należy skierować - wskazać w nagłówku, do którego Sądu Okręgowego jest on kierowany. Państwa pozew zgodnie z przykładem - wzór pozwu o rozwód - kierowany jest zawsze do Sądu przypisanego do rejonu gdzie było ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Warunkiem złożenia pozwu o rozwód w tym miejscu jest fakt aby przynajmniej jedna ze stron zamieszkiwała w tym okręgu.

pozew o rozwód

Solidny adwokat
Porady prawnicze wzór pozwu o rozwód
prawnicy adokaci kancelaria

W przypadku kiedy żadna ze stron małżeństwa nie zamieszkuje w takim miejscu, strona składająca pozew wszystkie niezbęde dokumenty składa w sądzie właściwym do aktualnego miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Jeżeli i takie rozwiązanie jest niemożliwe na przykład z powodu wyjazdu strony za granicę lub brakiem możliwości odnalezienia jej miejsca zamieszkania, pozew składany jest w miejscu przynależnym do sądu, który jest okręgowym dla aktualnego miejsca zamieszkania osoby składającej wzór pozwu o rozwód - nazywanego zazwyczaj powodem.

pozew o alimenty

Tani prawnik
Opinie porady pozew o rozwód
adwokat

Opłaty które ponosi osoba składająca w sądzie wzór pozwu o rozwód zamykają się w kwocie sześcset złotych. Składając pozew w sądzie do dokumentów musimy dołączyć dokument potwierdzjący dokonanie niezbędnej opłaty sądowej.

Opłaty sądowej można dokaonać poprzez przelew środków na właściwe konto śadu lub porzez zakupienie w kasie sądu i naklejenie na wzór pozwu o rozwód znaków sądowych o odpowiednim nominale

W składanym pozwie można zawrzeć nasze żądanie dotyczące zwrotu wszystkim poniesinych kosztów nam czyli osobie składającej pozew o rozwód. W przypadku pozytywnego dla nas zakończenia sprawy rozwodowej Sąd może przychylić się do naszych żądań i obciążyć wszystkim kwotami drugą stronę.

adwokat

forum forum
Ostatnio dodane

Kancelaria adwokacka porady rozwodowe

wniosek rozwodowy

Wraz ze składanym przez nas wnioskiem rozwodowym napisanym na przykładzie pobranego dokumentu

wzór pozwu o rozwód

, skladamy również niezbędne dokumenty opisane we wniosku jako załączniki.

Aby pozew o rozwód został pozytywnie rozpatrzony niezbęde jest złożenie odpisów aktów urodzenia wszystkich stron biorących udział w sprawie rozwodowej. Oprócz aktów urodzenia małożonków niezbędne są również wszystkie akty urodzenia dzieci pochodzących ze wspólnego związku.

pozew rozwodowy

Rozwód
Bezpłatny rozwód

dobry solidny adwokat

Niezbędne jest również złożenie skróconego aktu małżeństwa, ponieważ bez tego sąd nie jest w stanie rozpatrzeć czy małżeństwo rzeczywiście zostało zawarte.

Oprócz wymienionych wyżej załączników w zamieszczonym na naszych stronach dokumencie -

wzór pozwu o rozwód
wyszczególnione zostało również aby w załacznikach zamieścić dokumenty wskazujące na wysokość zarobków obu stron, poniewż będzie to pomocne w roztrzygnięciu przez sąd o przyznaniu lub odmowie wypłacania alimentów.

wniosek o separacje


Porady prawnika
Sprawy rozwodowe, wzory pism rozwodowych

adwokat tanio szybko

Z definicji rozwodem określa się trwałe rozwiązanie przez sąd związku małżeńskiego w przypadku kiedy pomiędzy stronami małżeństwa nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Trwały i zupełny rozkład polega na zerwaniu wszystkich więzi łączących małżonków we wszelkich sferach - gospodarczej, fizycznej, materialnej oraz duchowej. Małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie mają wspólnych planów, nie rozmawiają ze sobą i nie kochają się.

wzór pozwu o alimenty

adwokat forum
Prawnicy pomoc
Żądania strony
sprawa sądowa rozwodowa

Podczas pisania pozwu o rozwód w jego treści należy zaznaczyć czego powód - strona składająca wniosek, domaga się od sądu. Składając pozew o rozwód na przykładzie:

wzór pozwu o rozwód
są jest świadomy że domagamy się rozwodu, jednak wszystkie inne żadania takie jak: uznanie strony winnej rozpadowi małżeństwa, wysokość alimentów, opieka nad dziećmi czy podział majątku należy zawżeć w treści pisma kierowanego do sądu.

Na poparcie wszelkich żadań musimy przedstawić odpowiednie dokumenty, które potwierdzą nasze żadania i wnioski. Swoistymi dokumentami mogą być również zeznania wskazanych przez nas świadków.

wzór pozwu o rozwód

Forum wzór pozwu o rozwód
Solidny prawnik rozwodowy
alimenty rozwód opieka dzieci

Składając wniosek o rozpatrzenie przez sąd, że całkowitą winę za rozpad związku małżeńskiego decydujemy się na długą, żmudną i ciężką rozprawę sądową.

W przypadku kiedy Sąd ustala winę jednej ze stron małżeństwa postępowanie sądowe wiąże się z długim procesem dowodowym polegającym na przesłuchiwaniem wszystkich wskazanych przez strony świadków czy rozpatrzeniem mnóstwa dokumentów.

Jeżeli strona czy strony zdecydują się na rozwiązanie małżeństwa bez konieczności wskazania winnego jego rozpadowi, cała sprawa trwa znacznie krócej, w niektórych przypadkach może się nawet zakończyć nawet już po przesłuchaniu obu stron małżeństwa.

separacja pozew

Adwokat i prawnik
Wzór pozwu o rozwód
opinia

Tak jak zostało to przedstawione w dokumencie - wzór pozwu o rozwód, w jego końcowej części należy wpisać wszystkie informacje i fakty dotyczące naszych żądań lub ewentualnych umów między stronami małżeństwa. Jeżeli na przykłąd przd złożeniem sprawy rozwodowej pomiędzy małżonkami doszło już do umownego czy notarialnego podziału majątku świadczyć to może wcześniejszym rozkładzie małżeństwa w sferze materialnej.

Taki fakty mogą być dla sądu argumentem do wprowdzenia szybszego biegu sprawy rozwodowej ponieważ małżeństwo już wcześniej nie funkcjonowało tak jak jest to ogólnie przyjęte.

adwokat

forum forum

Dodawanie Ogłoszeń Baza Ogłoszeń

Opieka groby Gdańsk Sopot Gdynia Trójmiasto