pozew o alimenty

Kontakt do nas

 

Pozew alimenty
dobry prawnik
kancelaria
porady prawna

forum
Pozew o alimenty
Sprawa rozwodowa pozew
tani prawnik porady

W sądzie sprawę i pozew o alimenty złożyć może każda ze stron sprawy rozwodowej. Alimenty od drugiej strony - byłego małżonka może otrzymać osoba, która wychowuje dziecko lub dzieci ze związku samotnie. Alimenty może również otrzymać małżonek, który po rozwodzie bądź separacji pozostaję w niedostatku. Obowiązkiem alimentacyjnym związane mogą być również dzieci względem swoich rodziców.

Wzór pozew o alimenty

pozew o rozwód

Składanie wniosku
Wniosek o przynanie świadczeń alimentacyjnych
prawnicy adokaci kancelaria

Złożenie pozwu o alimenty równoznaczne jest z chęcią otrzymania od byłego współmałżonka środków pozwalających na zaspokojenie potrzeb własnych i dzieci, które znajdują się pod opiekką osoby składającej

pozew o alimenty

.

W celu uzyskania alimentów należy złożyć w odpowiednim sądzie pozew o alimenty. Pozew wnosi się do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej. W przypadku kiedy nie jest możliwe zlożenie wniosku w takim miejscu, sądem właściwym pozostaje jednostka rejnowa dla miejsca zamieszkania osoby na którą mają być wypłacone świadczenia alimentacyjne.

pozew o alimenty


Skladanie pozwu
Aliemnty i sprawy alimentacyjne
adwokat

Strona, która składa dokument -

pozew o alimenty

, zwolniona jest od wszelkich kosztów i opłat sądowych.

Równocześnie w przypadku kiedy osoba pozwana nie zamieszkuje na terytorum Polski, jak najbardziej możliwe jest dochodzenie swoich spraw przed sądem.

W pozwie należy dokładnie wskazać która osoba jest pozwana, a która staje się powodem. W przypadku kiedy powód ubiega się o alimenty na rzecz dziecka, to ono jest osobą uprawnioną do ich zasądzenia, jednak rodzic lub opiekun występuje w roli działające w roli dziecka.

adwokat

forum forum
Ostatnio dodane

Pozew alimenty

koszt usługi prawniczej

Jeżeli przygotowany i skierowany do sądu

pozew o alimenty

ma zostać przyjęty do rozpatrzenia przez sąd, strona skarżąca musi oczywiście wskazać osobę pozwaną, czyli tą od której domaga się świadczeń alimentacyjnych.

W pozwie musi zapisać jej imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania, nawet w przypadku kiedy osoba skarżona mieszka po za granicami naszego kraju

pozew rozwodowy

Sprawa sądowa
Dobrze sporządzony pozew

dobry solidny adwokat

Dobrze sporządzony

pozew o alimenty
musi mieć w treści wpisaną kwotę żądaną jako wypłacane co miesiąc powodowi świadczenie alimentacyjne. Należy również zaznaczyć datę dzienną w której aliemnty mają znaleźć się na koncie powoda.

Dobrze sporządzony pozew o alimenty powinien mieć również wpisaną w treści prośbę aby wyrok skutkował natychmiastową wykonalnością.

wniosek o separacje

Aliemnty
Sprawa alimentacyjna

adwokat tanio szybko

W pozwie alimentacyjnym osoba składająca wniosek może zaznaczyć, że domaga się od pozwanego aby to on pokrył wszystkie koszty przeprowadzenia procesu. W pozwie można także wskazywać świadków, których chcielibyśmy powołać aby świadczyli w naszej sprawie.

W pozwie o alimenty zaznaczamy, że osoba pozwana jest w stanie ponieść i udzwignąć świadczenia alimenatacyjne w kwocie o którą się ubiegamy.

wzór pozwu o alimenty

adwokat forum
Prawnicy pomoc
Brak środków na pokrycie utrzymania
sprawa s+/-dowa rozwodowa

Prawidłowo napisany

pozew o alimenty
musi mieć w treści zaznaczone, że osoba która składa do sądu wniosek o przyznanie alimentów nie posiada jakiegokolwiek majątku który mógłby przynościć dochody umożliwiające utrzymanie się.

Jeżeli pozew w imeniu dzicka składa opiekun prawny czy rodzic, który w sprawie rozwodowej otrzymał prawną opiekę nad dzieckiem, w pozwie rozwodowym należy zaznaczyć, że jego dochody nie są wystarczające na na pokrycie wszystkich wydadków dziecka i rodzica lub opiekuna.

wzór pozwu o rozwód

Forum
Dokumenty w sprawie o alimenty
alimenty rozwód opieka dzieci

Wskazane i opisane jako pozew o rozwód treści, rządania i racje osoby skladającej pozew, muszą zostać poparte odpowiednimi dowodami. Dowodem w sprawie mogą zostać odpowiednie zeznania świadków potwierdzających fakty opisane w pozwie aliemntacyjnym, jako dowody są również traktowane wszelkie dokumenty wskazujące na prawidłowość naszych tez.

Wszystkie dokumenty i dowody przedstawione w treści dokumentu muszą zostać wymienione jako załączniki i dołączone do przedstawionego pozwu przed sądem. Do oryginału pozwu musimy również dołączyć odpis oraz drugi komplet wszelkich dołlączonaych załaczników. Takie dokumenty sa przekazywane osobie, która została pozwana.

separacja pozew

Obowiązki
Roszczenia o alimenty
opinia

Składany przed sadem pozew o alimenty musi zostać własnoręcznie podpisany przez osobę domagającą się świdczeń alimentacyjnych. Pismo przedstawione przed sądem niepodpisane lub podpisane w sposób niewłaściwy nie zostanie rozpatrzone.

Strona, która chce dochodzić swoich spraw przed sądem - jest osoba składającą wniosek o alimenty jest zwolniona od wszelkich opłat sądowch wynikających ze składania sprawy przed sądem.

Wszelkie świadczenia alimentacyjne przedawniają się dopiero po upływie trzech lat. W składanym przed sądem wnioskiem osoba roszcząca może więc domaać się również aliemntów wstecznych.

adwokat

forum forum

Dodawanie Ogłoszeń Baza Ogłoszeń

Opieka groby Gdańsk Sopot Gdynia Trójmiasto