podział majątku rozwód

Kontakt do nas

 

Podział spadku
dzielenie forum
notariusz
majętek podział

forum
Podział majątku - rozwód
Sądowy i umowny podział majątku wspólnego
notariusz podział majatku wspólnego

Podział majątku rozwód

, wspólnego przez małzonków może zostać sporządzony na drodze wspólnej umowy lub drodze sądowej.

Jeżeli osoby zainteresowane umówią się co do konkretnego podziału, ten może zostać sporządzony jako obopólna umowa. Takie rozwiązanie jest znacznie tańsze, wygodniejsze i wymaga dużo mniej czasu.

W przypadku podziału umownego strony unikają długiego postępowania sądowego. Kolejnym plusem jest możliwość dzielenia tylko części majątku, reszte dzialąc w przyszłości.

opłaty notarialne

Podział nieruchomości i ruchomości
Sposoby dzielenia wszelkich wspólnych nieruchomości i ruchomości

dzielenie majątku notariusz

Kiedy stronu umówią się na podział umowny wspólnych praw majątkowych i wszelkich ruchomości wystraczy jedynie wyszczególnienie w pisemnej umowie wszystkich składników i części ich podziału

W przypadku podziału nieruchomości to jest: wszelkich działek, mieszkań czy domów itp., podział spółdzielczego prawa do nieruchomości dokonywany jest zawsze u notariusza w formie aktu.

kancelaria notarialna

Podział umowny majątku
Postepowanie w przypadku niesprawiedliwego podziału majątku wspólnego
dobra kancelaria notarialna

Kiedy

podział majštku rozwód

składników majątku odbywa się w formie umowy strony mają dowolność w sposobie dzielenia wszelkich składników. Jeżeli strony tak się uwmóią, podział nie musi być równy.

Przy padku kiedy jedna ze stron już po podziale umownym uzna, że jej udział jest niesprawiedliwy, ma prawo wnieść powództwo o ustalanie nieważności wcześniejszej umowy.

Sąd zdecyduje o ważności lub nieważności przeprowadzonej przez strony czy małżonków umowy.

prawnik

forum forum
Podział wspólnej nieruchomości

Koszty notarialne podczas podziału nieruchomości przez notariusza

koszt przeprowadzenia usługi notarialnej

Koszty ponoszene przez strony podczas przeprowadzanego umownego podziału majątku wspólnego, związane są jedynie przeprowadzeniem podziału nieruchomości. Wszelkie ruchomości dzieli się według uznania i bez pomocy notariusza.

Taksa pobierana przez kancelarię notariusza zależna jest od wartości dzielonego majątku. Maksymalne stawki ustalone są przez odpowiedne ministerstwo.

Kwota podziału do 3 tysięcy - 100zł, powyżej 3 tysięcy do 1 tysięcy - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 tysięcy, powyżej 10 tysięcy do 30 tysięcy - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 tysięcy.

podział majątku rozwód

Podział nieruchomości przez kancelarię
Opłaty notarialne ponoszone podczas podziału nieruchomości

dobry notariusz

Koszty przeprowadzenie przez notariusza podzaiału majątku wspólnego - nieruchomości:

Powyżej 30 tysięcy do 60 tysięcy - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 tysięcy, powyżej 60 tysięcy zł do 1 miliona - 1010 zł + 0,5%. od nadwyżki powyżej 60 tysięcy, powyżej 1 miliona - 5 710 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 miliona, nie więcej jednak niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w poprzednim roku pomnożone przez sześć.

Do taksy notarialnej doliczany jest podatek w wysokości podanej przez Ministerswto.

W przypadku wpisania do księgi wieczystej jako właścicieli nieruchomości obydwojga małżonków, doliczany jest koszt wpisy do księgi wieczystej

taksa notarialna

Sądowy

podział majątku rozwód

Majątek wspólny dzielony sądownie

najlepsza kancelaria notarialana

Najczęściej kiedy strony, małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia umownego, dochodzi do sądowego

podział majątku rozwód
.

Jeden z małzonków lub oboje składają sprawę do sądu aby ten zbadał sytuację i podzielił majątek wspólny. W przypadku oddania sprawy do sądu trzeba się liczyć z wysokimi opłatami.

Podział majątku rozwód - sprawą rozpoznania wniosku zajmuje się sąd rejonowy właściwy do miejsca w którym znajduję się majątek wspólny.

hipoteka

forum podział majątku rozwód
Działanie sądowe
Sądowy podział majątku stron - małżonków

notarialne opłaty

Jeżeli

podział majątku rozwód
- wspólnego ma zostać ustalony poprzez sąd należy należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym należy opisać części składowe dzielonego majątku i przedstawić odpowiednie dokumenty dotyczące jego własności.

W przypadku nieruchomości dokumentem jest odpowiedni wypis z księgi wieczystej. W przypadku ruchomości nie trzeba przedstawiać dokumentów chyba, że międzysstronami wynika spór na tym tle.

notariusz

Wniosek o podział
Załaczniki dołączane do wniosku sądowego

kancelaria notarialna solidna

Składany do sądu wniosek o podział mjatku - rozwód musi zawierać:

- dokładne oznaczenie sądu do którego go kierujemy, wszelkie dane stron sporu i ewentualnych pełnomocników, - tytuł: Wniosek o dzielenie majątku wspólnego, - szacunkowe lub dokładne określenie składników dzielonego majątku,

- dowody na poparcie naszych żądań majątkowych, podpisy wnioskodawców lub pełnomocników oraz wszelkie załaczniki i ich spis.

testament wzór

Podział majątku rozwód
Odpowiednie załaczniki i dokumenty

kancelaria notarialna

Nie mamy obowiązku wynajmowania osoby reprezentującej nas przed sądem - pełnomocnika. Jeżeli jednak zdecydujemy się na jego wynajęcie do wniosku sądowego musimy załączyć odpowiednie pełnomocnictwa.

Do wniosku powinniśmy również dołączyć dokument stwierdzający ustanie wspólności majątkowej stron - małżonków. Takim dokumentem może być : dokument potwierdzający rozwód, dokument ustalający rozdzielność majątku, wcześniej przeprowadzona notarialnie umowa podziału majątku itp.

wniosek o spadek

forum forum

Dodawanie Ogłoszeń Baza Ogłoszeń

Opieka groby Gdańsk Sopot Gdynia Trójmiasto